Agrarisch cultuurlandschap Utrechtse Heuvelrug (2015)

In 2013 hebben Provinciale Staten van Utrecht een motie aangenomen waarin gevraagd wordt te onderzoeken of het mogelijk is enkele voorbeelden van het historisch agrarisch cultuurlandschap van de Utrechtse Heuvelrug op te nemen als ‘speerpunt-gebieden’ van de Cultuurhistorische Atlas (CHAT)De achtergrond van de motie ligt in de argumentatie van de Stichting Vrienden Soester Eng om de cultuurhistorisch waardevolle Soester Eng beter te beschermen. Aanwijzing als speerpunt-gebied houdt in dat de instandhouding van de Eng en andere waardevolle delen van het agrarisch cultuurlandschap worden vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie (PRS).

Omdat in 2016 een herijking van de PRS plaatsvindt, is men eind 2015 intern bij de Provincie begonnen aan het verzamelen van mogelijke aanpassingen. Daarmee was het moment gekomen een voorstel te formuleren voor de selectie van enkele delen van het agrarisch cultuurlandschap op de Utrechtse Heuvelrug, die van provinciaal belang zijn. Dit onderzoeksrapport legt daarvoor de basis.