Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg (2015)

De dijk tussen de oostkant van Gorinchem en Waardenburg voldoet niet aan de veiligheidseisen. Vooral stabiliteit en piping zijn het probleem. Voorafgaand aan de eigenlijke dijkverbetering heeft H+N+S Landschapsarchitecten een Handreiking Ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Marinus Kooiman gaat in het stuk in op de cultuurhistorische waarden die aan dijk en omgeving verbonden zijn.

Op het dijktraject worden de oeverwallen/stroomruggen smaller naar het westen toe; de dorpen krijgen het karakter van dijkdorp. Bij Vuren ligt Fort Vuren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zijn drie historische overlaten aanwezig, om eventueel overstromingswater weer op de rivier te kunnen lozen. Deze en andere elementen zijn (mede)bepalend voor het ruimtelijk karakter van dijk en omgeving en als zodanig beschreven en op kaart gezet. Ook in de inrichtingsprincipes voor de komende dijkverbetering spelen de cultuurhistorische aspecten een rol.

De andere deelnemende partijen waren Bureau Waardenburg, Royal Haskoning DHV en Transect. Opdrachtgever is Waterschap Rivierenland.