Karakterisering Nederlandse veenontginningen (2014 – 2016)

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Cultuurhistorische Projecten de karakteristieken in beeld gebracht van de Nederlandse veenontginningsgebieden. De uitvoering is gedaan door Dolf Bekius en Marinus Kooiman. De aanleiding voor het project ligt in het onder druk staan van de ruimtelijke kwaliteiten van de huidige veenweidegebieden.

Om het karakteristieke landschap van de veenweiden in stand te houden, is het nodig nieuwe beheervormen te vinden met nieuwe verdienmodellen, waarin behoud en ontwikkeling samengaan. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarden is ook de RCE bij de veenweideproblematiek betrokken. Omdat de huidige veenweiden historisch gezien deel uitmaken van het grotere geheel van de veenontginningen, is besloten die als basis voor het project te nemen. Het doel is dan ook geformuleerd als: een werkbare karakterisering opstellen van de historische veenontginningsgebieden die momenteel als zodanig herkenbaar zijn in het Nederlandse agrarisch landschap, via een GIS met bijbehorende database. De meest gedetailleerde kaartlagen in het GIS betreffen verkavelingstype en verkavelingsstructuur. De RCE heeft de resultaten van het project ontsloten in het kader van het programma Erfgoed en Ruimte. De metadata zijn opgenomen in het Nationaal Georegister.